Fortrydelsesreglerne stiller store krav til danske virksomheder, der har en webshop, indgår aftaler med en forbruger over telefonen, e-mailen eller via kuponer og blanketter

Resume: Efterlever du fortrydelsesreglerne i forbrugeraftaleloven? Hvis ikke, risikerer du, at forbrugeren har ret til at fortryde sit køb i 1 år, og at du skal betale det fulde beløb tilbage, inklusiv transportomkostninger mv. Det er derfor en god ide, at få gennemgået dine forretningsbetingelser og procedurer, hvis du vil sikre dig, at fortrydelsesperioden bliver 14 dage og at du kan fratrække omkostninger og brugsforringelse, hvis du ønsker dette. 

Reglerne gælder ikke kun ved handel over nettet, men også når du sælger varer for over 350 kr. til forbrugere på for eksempel et marked eller en udstilling.

Omsætter du varer eller tjenesteydelser (produkter), der er omfattet af forbrugeraftaleloven, til forbrugere via fjernsalg eller uden for dit faste forretningssted, har forbrugeren har ret til at træde tilbage fra aftalen (fortryde), men hvad betyder det for dig?

Kort fortalt betyder det, at:

 1. Du, som erhvervsdrivende, har en rådgivningsforpligtelse overfor forbrugeren forinden aftalen indgås og
 2. Forbrugeren har 14 kalenderdages fortrydelsesret
 3. Tilbagebetaling 
 4. Øvrige forpligtelser for dig, som erhvervsdrivende

Ad 1 – Rådgivningsforpligtelse

Den erhvervsdrivende skal oplyse forbrugeren, hvorvidt der er en fortrydelsesret, og i så fald hvilke betingelser, tidsfrist og procedurer der er for at gøre fortrydelsesretten gældende. Forbrugeren skal desuden have udleveret standardfortrydelsesformularen. 

Oplysningerne og formularen skal gives til forbrugeren på et varigt medium, og inden der indgås en aftale. Dokumenterne kan hentes i vores dokumentsamling her.

Reglerne er forbrugerbeskyttelsespræceptive – det vil sige, at fortrydelsesretten ikke kan fraviges til skade for forbrugeren. 

Når det er sagt, er der mulighed for i et begrænset omfang at tilføje omstændigheder, hvorefter forbrugeren mister sin fortrydelsesret, hvordan tilbageleveringen skal foregå og indenfor hvilket tidsrum, fordeling af udgifter til tilbagelevering, samt fordeling af allerede afholde udgifter. Det skal blot stå i oplysningerne til forbrugeren inden,  forbrugeren afgiver ordren.

Der er mulighed for, at forbrugeren i visse tilfælde mister sin fortrydelsesret ved at bryde plomberingen på lyd- eller billedoptagelser eller computer-software, eller når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med forbrugerens accept. 

Udgifter til tilbagelevering er der også mulighed for at pålægge forbrugeren. Et eksempel kan være, udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse og i forbindelse med aftaler om fjernsalg, hvis varen i kraft af sin art ikke kan returneres med normal post.

Endelig kan forbrugeren i visse tilfælde pålægges at betale for den del af tjenesteydelsen, som allerede er blevet leveret.

  Ad 2 – 14 kalenderdages fortrydelseret

   Forbrugeren kan fortryde aftalen inden 14 kalenderdage, men fra hvornår begynder de 14 dage?

    De 14 dage løber tidligst fra den dag, hvor forbrugeren på et varigt medium har modtaget oplysninger om, hvorvidt der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende, samt standardfortrydelsesformularen. 

     Har forbrugeren modtaget oplysninger og standardfortrydelsesdokument, løber de 14 dage fra den dag, hvor forbrugeren indgik aftalen, hvis der for eksempel er tale om en aftale om tjenesteydelse eller en aftale om levering af fjernvarme eller digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium.

      Er der tale om en vare , og har forbrugeren modtaget oplysninger og standardfortrydelsesdokument,  løber de 14 dage fra den dag, hvor forbrugeren får varen i fysisk besiddelse. Er der i én ordre bestilt flere forskellige varer, som leveres enkeltvis, eller en vare, der består af flere partier eller dele , løber perioden fra den sidste vare, eller del er i forbrugerens fysiske besiddelse. I tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, løber perioden fra den dag, hvor den første vare er i forbrugerens fysiske besiddelse.

       Forbrugeren kan dog aldrig gøre krav på at fortryde senere end 12 måneder efter de ovenfornævnte 14-dages perioder.

       Ad 3 – Tilbagebetaling

       Modtager den erhvervsdrivende en gyldig meddelelse om fortrydelse, skal denne uden unødvendig forsinkelse, og senest 14 dage fra modtagelsen tilbagebetale alle beløb, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, som forbrugeren har betalt, og skal have tilbagetalt.  Skal den erhvervsdrivende ikke afhente varen selv, kan beløbet tilbageholdes, indtil varen er modtaget retur, eller indtil forbrugeren har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret.

       Drejer fortrydelsen sig om en aftale om fjernsalg vedrørende en finansiel tjenesteydelse, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale beløbet snarest muligt, og senest 30 dage efter meddelelsen er kommet frem til den erhvervsdrivende.

       Tilbagebetalingen skal som udgangspunkt ske ved anvendelse af samme betalingsmiddel, som forbrugeren benyttede til den oprindelige transaktion. 

       Ad 4 – Øvrige forpligtelser

       Modtager den erhvervsdrivende en gyldig meddelelse om fortrydelse, skal denne udføre følgende pligter:

       • Kvittering for modtagelse: Har forbrugeren udfyldt og fremsendt sin fortydelse elektronisk via den erhvervsdrivendes hjemmeside, skal den erhvervsdrivende straks på et varigt medium kvittere for modtagelsen. 
       •  Annullere tilknyttede aftaler:
        •  Alle tilknyttede aftaler, som forbrugeren har indgået med den erhvervsdrivende eller en tredjemand på grundlag af en aftale mellem den erhvervsdrivende og tredjemand bortfalder, og forbrugeren kan ikke pålægges at betale gebyr eller erstatning til den erhvervsdrivende eller tredjemand.

       Produkter, der ikke er omfattet af fortrydelsesretten

        For at give en fyldestgørende beskrivelse af fortrydelsesretten, gengives forbrugeraftalelovens opremsning af varer og tjenesteydelser, hvor forbrugeren ikke kan fortryde en aftale.  Fortrydelsesretten gælder ikke ved aftaler:

            1. om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter, 
            2. om stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom, 
            3. om opførelse af bygning, 
            4.  som er omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
            5. om pakkerejser, jf. § 3  i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer,
            6. om spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats , eller
            7. hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
            8. udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført, 
            9. levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer  eller har fået et tydeligt personligt præg,
            10. levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, 
            11. levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, 
            12. levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen, 
            13. levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
            14. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om, 
            15. levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på, 
            16. levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer, 
            17. aftaler, der indgås på en offentlig auktion, 
            18. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres, 
            19. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret, 
            20. finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og
            21. aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden. Dog gælder aftalen, hvis aftalen vedrører finansielle tjenesteydelser og er indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted.

         Skriv et svar

         Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *