Priser

Juridisk Rådgivningsfirma fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af Juridisk Rådgivningsfirmas ydelser, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat. I sager, der afgøres ved administrative organer, voldgiftsretter eller domstolene, udgør Juridisk Rådgivningsfirmas honorar mindst det beløb, som tillægges kunden i sagsomkostninger.

Vejledende fra-priser (alle priser er i danske kr.)

typeprismomsi alt
Opstart af sag/abonnement/klippekort (bl.a. som følge af hvidvaskreglerne)20050250
Normal timepris1.5003751.875
Start-up timepris (mindre end 2 år siden du havde 1. virksomheds opstart)1.0002501.250
Abonnementstimepris (abonnementet koster 500 kr. + moms pr. måned)
Egnet til jer, der ikke kender omfanget af jeres behov for juridisk hjælp, men ved at I har et regelmæssigt behov, og er afklaret med, vi skal hjælpe jer, når I har behovet.
1.0002501.250
Klippekortstimepris (20 klip af op til ½ time)
Egnet til jer, der ikke kender omfanget af jeres behov for juridisk hjælp, men er afklaret med, vi skal hjælpe jer, når I har behovet.
1.2003001.500
½ års freelanceabonnement – 40 timer jævnt fordelt over 6 kalendermåneder (timepris fra)
Egnet til jer, der ønsker en juridisk “inhouse” jurist i dagligdagen. Vi takker for jeres længerevarende relation ved at give jer en attraktiv pris.
(Ikke omfattet af vores rådgiveransvarsforsikring).
600150750

Priserne er gældende fra april 2020. 

Ved udkørsel betaler Kunden udover timepris for befordringsgodtgørelse (3,56 kr./km. i 2019), rimelige rejse- og opholdsudgifter, samt forplejning.

Desuden betaler Kunden for opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, afgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter og lignende.

I nogle sager samarbejder Juridisk Rådgivningsfirma med andre aktører efter aftale med Kunden. Honoraret til den anden aktør skal betales særskilt til denne.

Betalingsvilkår

Inden Juridisk Rådgivningsfirma begynder arbejdet, skal Kunden som udgangspunkt forudbetale et beløb svarende til 50 % af det forventede honorar. Ønsker Kunden en faktura for forudbetalingen, skal Kunden af hensyn til administration forudbetale et beløb svarende til 100 % af det forventede honorar. Ønsker Kunden, at Juridisk Rådgivningsfirma skal påbegynde arbejdet inden fortrydelsesfristens udløb skal Kunden forudbetale et beløb svarende til 100 % af det forventede honorar. Ved køb af klippekort og abonnementer forudbetales et beløb svarende til 100 %.

Herefter fakturerer Juridisk Rådgivningsfirma månedsvis bagud, og når sagen afsluttes. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg kræves dog som udgangspunkt forudbetalt.

Betalingsfrist

Betalingsfristen er netto 8 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. I ikke-forbrugersager beregnes en månedlig morarente ved for sen betaling på 2 % og rykkergebyret er 250 kr. pr. rykker. Desuden opkræves et kompensationsgebyr.

Tilbageføres betalingen uberettiget på Kundens foranledning, anses det, som at betaling ikke er sket.

Se i øvrigt vores Forretningsbetingelser.