Juridisk Rådgivningsfirmas forretningsbetingelser gælder for de tjenester, som vi leverer til kunden, medmindre andet er aftalt.

Indgåelse af aftalen

Kunden kan altid anmode Juridisk Rådgivningsfirma om en skriftlig aftalebekræftelse. 

Indtil kunden har modtaget en skriftlig aftalebekræftelse, er alle henvendelser fra Juridisk Rådgivningsfirma, herunder henvendelser fra vores ansatte, en opfordring til kunden om at afgive tilbud.

Indtil kunden har modtaget en skriftlig aftalebekræftelse, er Juridisk Rådgivningsfirma ikke forpligtet til at udføre arbejde for kunden.

 

Udførelsen af opgaven

Sammen med kunden aftales løbende arbejdets omfang samt kundens og andres medvirken og ydelser.
Vi forpligter os over for kunden til at yde kvalificeret juridisk rådgivning, der ydes til aftalt tid og i aftalt omfang.
Alle opgaver udføres i overensstemmelse med relevante regler.
Vi opbevarer alle sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning.

Ophavsrettighed og andre immaterielle rettigheder

Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som vi leverer til kunden i forbindelse med sagen, og i forhold til det aftalte.

Jurafi har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Pris- og betalingspolitik

Herom henvises til Juridisk Rådgivningsfirmas pris- og betalingspolitik.

Interessekonflikter

Vi må ikke yde rådgivning i en sag i tilfælde, hvor vi, rådgiveren eller rådgiverens nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder i tilfælde, hvor rådgiveren eller dennes nærstående samtidig rådgiver eller tidligere i samme sag har rådgivet andre, der har en sådan interesse.

I tilfælde af at ovennævnte omstændigheder opstår eller kommer til rådgiverens kundskab efter rådgivningsaftalens indgåelse, er rådgiveren forpligtet til snarest muligt at gøre kunden bekendt med forholdet og opsige rådgivningsaftalen.

Tavshedspligt

Vi videregiver ikke de oplysninger, som vi måtte blive bekendt med som led i den ydede rådgivning, medmindre lovgivningen pålægger os andet.

Oplysninger til kunden om forsikringsforhold

Der henvises til vores side om forsikringsforhold.

Begrænsning af erstatning, afslag og lign. beløb

Juridisk Rådgivning er ansvarlig for, at det aftalte arbejde er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for arbejde udført uden beregning og lignende.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er erstatningsansvar, afslag og lignende overfor erhvervsdrivende begrænset til et beløb på maksimalt 2.500.000 kr. pr. opgave, og således at de samlede beløb, som én kunde er berettiget til at modtage, ikke kan overstige 2.500.000 kr., for så vidt angår samtlige krav, som kunden rejser.

Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme mv.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere og andre personer, som vi har henvist kunden til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Markedsføring

Når en opgave, hvor vi har medvirket som rådgiver, er afsluttet og offentligt kendt, er vi berettiget til at bruge den som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng.

Hvidvask og persondatabeskyttelse

Vi er i visse sager underlagt reglerne om hvidvask og terrorfinansiering, samt reglerne om persondatabeskyttelse.

Der henvises til vores politkker herom.:

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om vores rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister indbringes for Kolding Byret.